aliarse

te alias con estas dos wikis XD http://es.narutooc.wikia.com/wiki/Wiki_Naruto_ochttp://es.bleach-ocs.wikia.com/wiki/Wiki_Bleach_Oc%C2%B4s